เขตอุทยานแห่งชาติ
ป่าชุมชน
ป่าสงวนแห่งชาติ
พื้นที่สีเขียวจากภาพถ่ายดาวเทียม