ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.15(1)-1/2551-ญอต.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 3,042.66 HP
ที่ตั้ง: 7/279 ม.6 ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรม: อมตะซิตี้
ประเภทอุตสาหกรรม: อาหาร

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรดำเนินโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นโครงการประเภทลดการใช้น้ำ ลดการใช้พลังงาน และลดปริมาณขยะ เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น รวมทั้งจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบกำกับดูแลด้านการบริหารจัดการภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • องค์กรประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ โดยศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในขอบเขตที่ 2 และข้อมูลการใช้พลังงานแยกตามประเภท โดยอ้างอิงวิธีการตามเอกสารคู่มือหรือแนวทางที่ชัดเจน
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับภาครัฐและชุมชน โดยสื่อสารแนวทางบริหารจัดการผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน และรายงานประจำปี เป็นต้น
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3 และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory)
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • กำหนดนโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และมอบสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
  • กำหนดเป้าหมายในระยะยาว โดยใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยผนวกรวมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารธุรกิจขององค์กร และกำหนดมาตรการในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับคู่ค้า และลูกค้า มากขึ้น
  • เพิ่มการสื่อสารผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น