ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท มิโนรุ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.53(5)-1/2553-นอบ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 3,042.66 HP
ที่ตั้ง: 300/50 ม.1 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรม: อีสเทิร์นซีบอร์ด
ประเภทอุตสาหกรรม: โพลีเมอร์และพลาสติก

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีกลยุทธ์หรือแผนการดำเนินงานในการบริหารจัดการดูแลเรื่องการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยดำเนินโครงการประเภทการประหยัดพลังงาน เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น รวมทั้งจัดตั้งผู้รับผิดชอบ และให้สิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • องค์กรกำหนดมาตรการ/โครงการในการความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเมินมูลค่าของความเสี่ยงและโอกาสดังกล่าว
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดและข้อมูลการใช้พลังงานแยกตามประเภท โดยมีการอ้างอิงเอกสารคู่มือหรือแนวทางที่ชัดเจน
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้าและลูกค้า โดยสื่อสารแนวทางบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และโครงการต่าง ๆ
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3 โครงการ CSR-DIW และโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) นอกจากนี้ยังเข้าร่วมโครงการร่วมกับอบก. คือ โครงการ T-VER และโครงการ LESS
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับการตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะยาว
  • มอบสิ่งจูงใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนดมาตรการ/โครงการในการเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งประเมินมูลค่าจากโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ ภาครัฐ และชุมชน มากขึ้น
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมอื่น ๆ ร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ โครงการฉลากลดคาร์บอน และโครงการฉลากคูลโหมด เป็นต้น