ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท เม็กเท็ค พรีซิชั่น คอมโพเนนท์ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.71-2/2555-นหบ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 7,241.52 HP
ที่ตั้ง: ม.3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
ประเภทอุตสาหกรรม: อิเล็กทรอนิกส์

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการดูแลการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงมีโครงการลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในองค์กร
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของก๊าซ รวมถึงเก็บข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กรจากการใช้ไฟฟ้า
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3  
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่ดูแลมาตรการเกี่ยวกับการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • มอบสิ่งจูงใจทางการเงินหรือด้านอื่น ๆ ให้กับผู้ปฏิบัติงานที่สนับสนุนการดูแลมาตรการหรือโครงการที่ช่วยลดภาวะโลกร้อน
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นจนถึงระยะยาว โดยใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยผนวกรวมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและการบริหารธุรกิจขององค์กร
  • ประเมินมูลค่าจากความเสี่ยงและโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน นโยบาย และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
  • สร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ และชุมชน
  • สร้างช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น