ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท มาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2550-นอล.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 400,730.3 HP
ที่ตั้ง: 32203 ถ.ทางหลวงระยอง-สาย3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรม: อาร์ ไอ แอล
ประเภทอุตสาหกรรม: เคมี

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีกลยุทธ์ และนโยบายการบริหารจัดการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้นโยบายระบบบริหาร และมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบสูงสุดกำกับดูแล
 • องค์กรแสดงออกถึงความจริงจัง โดยกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ พร้อมทั้งตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะปานกลาง รวมทั้งดำเนินโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งเก็บข้อมูลและวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถอ้างอิงตามมาตรฐาน และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • องค์กรประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผนวกรวมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์คาร์บอนฟุตพริ้นที่ต่ำกว่ารายอื่นในตลาด
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 และข้อมูลการใช้พลังงาน โดยอ้างอิงมาตรฐาน คู่มือ และแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทวนสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และภาครัฐ รวมทั้งสื่อสารการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3 โครงการ CSR-DIW และโครงการ Eco Factory เป็นต้น และเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมร่วมกับอบก.
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • มอบสิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน และใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยกำหนดมาตรการ/โครงการในการลดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ และมีการประเมินมูลค่าจากความเสี่ยงหรือโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • พัฒนาการดำเนินงาน โดยมีแนวทางการใช้กลไกลตลาดคาร์บอน อาทิ CDM และ T-VER หรือมีการใช้ราคาคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ ชุมชนมากขึ้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น