ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท แอลแอลไอที (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.51-1/2555-ญหบ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 37,339.77 HP
ที่ตั้ง: 911/9 ม.5 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
ประเภทอุตสาหกรรม: โพลีเมอร์และพลาสติก

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีนโยบายในการบริหารจัดการดูแลเรื่องการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งดำเนินโครงการประเภทการกำจัดขยะในโรงงาน เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้น
 • องค์กรประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผนวกรวมกับการบริการจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • องค์กรเก็บข้อมูลข้อมูลการใช้พลังงานประเภทต่าง ๆ โดยมีการอ้างอิงเอกสารขั้นตอนวิธีการเก็บและผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีการป้องกันการรั่วไหลของพลังงานที่เกิดผลเสียโดยไม่จำเป็น หรือไม่คุ้มทุนต่อธุรกิจ
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการ CSR-DIW
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่ดูแลมาตรการเกี่ยวกับการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก และมีการมอบสิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
  • กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกในระยะยาว และใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดทำมาตรการ/โครงการในการลดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งมีการประเมินมูลค่าจากความเสี่ยงหรือโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ และชุมชน เป็นต้น
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น