ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท เจเทคโตะ ออโตโมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.77(2)-22/2540-ญอบ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 18,400.23 HP
ที่ตั้ง: 107 ม.4 ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด
ประเภทอุตสาหกรรม: ยานยนต์

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรตั้งเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นและปานกลาง และดำเนินโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจก โดยเป็นโครงการประเภทลดพลังงาน ซึ่งผลจากการดำเนินโครงการสามารถช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายขององค์กร อีกทั้งองค์กรยังมีการมอบสิ่งจูงใจในรูปรางวัลแก่ผู้ปฏิบัติงานที่ให้การสนับสนุนโครงการ
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนประจกในขอบเขตที่ 2 รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงาน
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้าและชุมชน รวมทั้งมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและดำเนินการตอบสนอง
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่ดูแลมาตรการเกี่ยวกับการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดนโยบายด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดเป้าหมายในระยะยาว โดยใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดทำการประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนดมาตรการ/โครงการในการเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งประเมินมูลค่าจากโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับลูกค้า และภาครัฐ มากขึ้น
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น