ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-4/2535-ญนพ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 80,430.49 HP 116,228.42 HP
ที่ตั้ง: 6 ถ.ไอ1 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150, 19 ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรม: มาบตาพุด
ประเภทอุตสาหกรรม: โพลีเมอร์และพลาสติก

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีนโยบายการบริหารจัดการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้นโยบายการจัดการพลังงาน และมีหน่วยงานสิ่งแวดล้อมกำกับดูแล
 • องค์กรประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงาน โดยอ้างอิงมาตรฐาน คู่มือ และแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทวนสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • องค์กรสื่อสารการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านเว็บไซต์บริษัท
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมของการนิคมอุตสาหกรรม และเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมร่วมกับอบก.ได้แก่ โครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการ Thailand V-ETS
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  • มอบสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
  • กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นจนถึงระยะยาว โดยใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนดมาตรการ/โครงการในการเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งประเมินมูลค่าจากโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ คู่ค้า ลูกค้า ภาครัฐ และชุมชน เป็นต้น
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น