ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน:

 1. น.88-1/2548-ญหอ.
 2. 3-88(2)-66/53รย
 3. 3-90-6/49รย
 4. 3-88(2)-3/40ชบ

ขนาดของโรงงาน (แรงม้า):
 1. 83,090.60 HP
 2. 152,817.00 HP
 3. 28,512.00 HP
 4. 976,237.40 HP

ที่ตั้ง: 24 นิคมอุตสาหกรรมตะวันออก ถ.ปกรณ์สงเคราะห์ราษฎร์ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 92/9 ถ.ทางหลวงหมายเลข 3191 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150 และ 42/3 ม.1 ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230
นิคมอุตสาหกรรม: เหมราชตะวันออก
ประเภทอุตสาหกรรม: ไฟฟ้าและพลังงาน

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีกลยุทธ์ และนโยบายการบริหารจัดการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายใต้นโยบายระบบบริหาร และมีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบสูงสุดกำกับดูแล
 • องค์กรแสดงออกถึงความจริงจัง โดยมีการตั้งดัชนีชี้วัดความสำเร็จ ร่วมกับการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะสั้นจนถึงระยะปานกลาง รวมทั้งมีการดำเนินโครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งมีการเก็บข้อมูลและวิธีการคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่สามารถอ้างอิงตามมาตรฐาน และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • องค์กรมีการประเมินความเสี่ยงอันเกิดจากผลกระทบด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผนวกรวมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กร รวมทั้งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคาร์บอนฟุตพริ้นท์ที่ต่ำกว่ารายอื่นในตลาด
 • องค์กรมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 และข้อมูลการใช้พลังงาน โดยมีการอ้างอิงมาตรฐาน คู่มือละแนวทางที่ชัดเจน รวมทั้งมีการทวนสอบจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • องค์กรมีการสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้า ลูกค้า และภาครัฐ รวมทั้งสื่อสารการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 • องค์กรมีการเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ การประเมินดัชนีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3 โครงการ CSR-DIW และโครงการ Eco Factory เป็นต้น และมีการเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมร่วมกับอบก.ได้แก่ โครงการ T-VER โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ โครงการฉลากลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ โครงการ LESS
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • มอบสิ่งจูงใจทางการเงินแก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยกำหนดมาตรการ/โครงการในการลดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ และมีการประเมินมูลค่าจากความเสี่ยงหรือโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • พัฒนาการดำเนินงาน โดยมีแนวทางการใช้ราคาคาร์บอนในการดำเนินธุรกิจ
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับ ชุมชนมากขึ้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพิ่มเติมเพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร โครงการฉลากคูลโหมด เป็นต้น