ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.42(1)-1/2556-ญอซ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 7,623.77 HP
ที่ตั้ง: 42064 ม.2 ถ.สุขุมวิท ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
นิคมอุตสาหกรรม: เอเชีย
ประเภทอุตสาหกรรม: โพลีเมอร์และพลาสติก

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีนโยบายด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
 • องค์กรดำเนินโครงการปลูกต้นไม้แนวกันชนเพื่อดูดซับก๊าซเรือนกระจก และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ซึ่งมีคณะกรรมการความปลอดภัย และคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานกำกับดูแล รวมทั้งมีการมอบสิ่งจูงใจทั้งในรูปแบบเงิน และรางวัล แก่ผู้ปฏิบัติการภายใต้โครงการ Pride Award (Cost Reduction)
 • องค์กรเก็บข้อมูลการใช้พลังงานโดยแยกตามประเภทและชนิดของเชื้อเพลิง โดยมีการอ้างอิงเอกสารขั้นตอนวิธีการเก็บและผู้รับผิดชอบเป็นอย่างดี
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับภาครัฐและชุมชน รวมทั้งสื่อสารการดำเนินงานผ่านการประชุมไตรภาคีของนิคมอุตสาหกรรม
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นจนถึงระยะยาว และใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ โดยมีการกำหนดมาตรการ/โครงการในการลดผลกระทบ หรือเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งประเมินมูลค่าจากความเสี่ยงหรือโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับคู่ค้า และลูกค้า มากขึ้น
  • เพิ่มการสื่อสารการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และหรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น