ผลการประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม

ข้อมูลของโรงงานที่ได้รับการประเมิน

ชื่อบริษัท: บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด
เลขทะเบียนโรงงาน: น.89-4/2542-ญนพ.
ขนาดของโรงงาน (แรงม้า): 16,799.89 HP
ที่ตั้ง: 10 ถ.I-8 ต.มาบตาพุด อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
นิคมอุตสาหกรรม: มาบตาพุด
ประเภทอุตสาหกรรม: น้ำมันและก๊าซ

สรุปผลการตรวจประเมิน

ลักษณะการดำเนินงานที่ดี
 • องค์กรมีนโยบายด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกภายใต้นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีโครงการเกี่ยวกับการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการเปลี่ยนหลอดไฟ โดยสามารถช่วยให้องค์กรประหยัดไฟขึ้น
 • องค์กรมีคณะกรรมการความปลอดภัยและคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานกำกับดูแล รวมทั้งมีการมอบสิ่งจูงใจทั้งในรูปแบบรางวัลให้กับพนักงานที่ดำเนินโครงการลดการใช้พลังงานที่ครัวเรือน
 • องค์กรประเมินความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจำ และกำหนดมาตรการในการลดความเสี่ยง รวมถึงกำหนดมาตรการในการเพิ่มโอกาสจากความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • องค์กรเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามชนิดของก๊าซ รวมถึงข้อมูลการใช้พลังงานขององค์กรแยกตามชนิด เช่น ความร้อน ไอน้ำ การทำให้เย็นลง เป็นต้น
 • องค์กรสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศร่วมกับคู่ค้า ภาครัฐและชุมชน รวมทั้งเข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาของหน่วยงานกนอ. และหน่วยงานอื่น ๆ แล้วนำมาปรับใช้กับดำเนินการของบริษัท นอกจากนี้องค์กรได้สร้างช่องทางเพื่อรับข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนและดำเนินการตอบสนองข้อร้องเรียนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 • องค์กรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลหรือการรับรองมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ คือ โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry) ระดับ 3 โครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Factory) และโครงการ Environmental Governance
ข้อเสนอแนะ
 • ด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • จัดตั้งหน่วยงานหรือคณะทำงานที่ดูแลมาตรการเกี่ยวกับการลดโลกร้อนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก
  • กำหนดเป้าหมายในการลดก๊าซเรือนกระจกระยะสั้นจนถึงระยะยาว โดยใช้ข้อมูลปีฐานและหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนในการตั้งเป้าหมาย
 • ด้านการประเมินความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • ประเมินโอกาสทางธุรกิจ โดยกำหนดมาตรการ/โครงการในการเพิ่มโอกาสเพื่อต่อยอดธุรกิจ รวมทั้งประเมินมูลค่าจากโอกาสเหล่านั้น
 • ด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
  • เก็บข้อมูลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 โดยมีมาตรฐาน แนวทางการเก็บข้อมูล และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอก
 • ด้านการสร้างการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
  • เพิ่มการสื่อสารด้านการบริหารจัดการ ผลการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์บริษัท รายงานความยั่งยืน รายงานประจำปี เป็นต้น
 • ด้านการเข้าร่วมกิจกรรม
  • เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมร่วมกับอบก. เพื่อช่วยพัฒนาการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกขององค์กรได้ อาทิ โครงการ T-VER โครงการ LESS และโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร และ/ หรือ ผลิตภัณฑ์ เป็นต้น