เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำรับมือภาวะโลกร้อน Admin

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เร่งพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ รับมือภาวะโลกร้อนที่เริ่มวิกฤต

เมื่อวันที่ 22 ม.ค. 2562 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก.โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จัดงานสัมมนาประชาสัมพันธ์“ โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ” ร่วมเสวนาในหัวข้อทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำ ณ ห้องประชุมแสนสุข 1 โรมแรมบางแสนเฮอริเทจ อ.บางแสน จ.ชลบุรี

ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ประธานในงานกล่าวว่า โครงการนี้เป็นโครงพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำเพื่อสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก จุดประสงค์ของโครงการต้องการที่จะสนับสนุนให้อุตสาหกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของโลกร้อนหรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกลงจากการทำงานของภาคคอุตสาหกรรม ในงานนี้องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้ร่วมมือกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการสนับสนุนโรงงานต้นแบบ 30 โรงงานให้มีการลดก๊าซเรือนกระจกผ่านเครื่องมือสำคัญที่ทางอบก.ได้พัฒนามา ได้แก่ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ , คาร์บอนฟุตพรินท์ขององค์กร และโครงการลดก๊าซเรือนกระจกตามมาตรฐานของประเทศไทยหรือ T-VER   

นายธวัชชัย แสงคำสุข ผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2561 จากการนำข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกที่โรงงานอุตสาหกรรมแต่ละแห่งได้นำเสนอมาเทียบกับเกณฑ์การประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Industry) ตามที่อบก.ได้กำหนดภายใต้นโยบายของรัฐบาลด้านการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พบว่ามีโรงงานที่สามารถเป็นต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำได้จำนวน 10 แห่ง ซึ่งเป้าหมายของโครงการในปี 2562 จะพัฒนาโรงงานต้นแบบอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำให้ได้รวมกันอย่างน้อย 30 โรงงาน โดยหลักเกณฑ์และผลการประเมินอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำจะเผยแพร่ผ่าน GHG Mitigation Information Platform ที่อบก.ได้พัฒนาขึ้น เพื่อผลักดันและขยายผลการดำเนินงานให้เข้าถึงยังพื้นที่จังหวัดระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา โรงงานอุตสาหกรรมที่สนใจเข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประเมินศักยภาพการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจก กรณีที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิครวมทั้งให้คำปรึกษาในการจัดทำแผนการลดก๊าซเรือนกระจกและรายงานข้อมูลศักยภาพการลดก๊าซเรือานกระจกของโรงงานต้นแบบ

ที่มา : https://www.posttoday.com/pr/577828