กรมอุทยานแห่งชาติฯ ลงนามความร่วมมือ ตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ในประเทศไทย Admin

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช จัดพิธีเปิดโครงการความร่วมมือระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ภายใต้หัวข้อการลดก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ (Forest Reference Level : FRL) ตามกลไกเรดด์พลัส (REDD+) พร้อมทั้งประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป้าหมายที่ไทยได้ตั้งไว้ที่ 20-25 % ภายในปี พ.ศ.2573 ตามกลไลเรดด์พลัส

นางสาวรัตนา ลักขณาวรกุล ผู้อำนวยการส่วนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศป่าไม้ สำนักวิจัยการป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติฯ กล่าวถึงโครงการความร่วมมือดังกล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติฯ ได้แสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน ที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคป่าไม้ ภายใต้การดำเนินการกิจกรรมของกลไกเรดด์พลัส คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและการทำให้ป่าเสื่อมโทรม รวมถึงเพิ่มบทบาทในการอนุรักษ์ป่า การจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในประเทศกำลังพัฒนา

ด้าน Ms.Pham HangThiThanh ตัวแทนผู้บริหารขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) กล่าวว่า องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ มีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศไทย ทางด้านเทคนิคจากบุคลากรของ FAO ที่ประจำอยู่ที่ภูมิภาคและในสำนักงานใหญ่ ที่กรุงโรม เพื่อให้ไทยบรรลุเป้าประสงค์ในการลดก๊าซเรือนกระจก ตามเป้าหมายที่ไทยได้ตั้งไว้ที่ 20-25 % ภายในปี พ.ศ. 2573 ตามที่ระบุใน Nationally Determined Contributions (NDCs) ของประเทศตามข้อตกลงปารีส เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ FAO จะพัฒนาเส้นฐานอ้างอิงการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคป่าไม้ (Forest Reference Level) ให้กับไทย และจะช่วยออกแบบและพัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรป่าไม้แห่งชาติ (National Forest Monitoring System) ให้กับไทย