หน่วยงานที่มีความพร้อมดีเยี่ยม

โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
-หน่วยงานมีความพร้อมดีเยี่ยม-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ มีนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร มีหน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนมีผู้รับผิดชอบสูงสุดกำกับดูแล อีกทั้งมีสิ่งจูงใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน และมีดัชนีชี้วัดความสำเร็จด้านการลดก๊าซเรือนกระจก บริษัทฯ มีการตั้งเป้าหมายทั้งในระยะยาวและระยะสั้น รวมทั้งมีการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกประมาณ 60 โครงการต่อปี เช่น การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ และในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ สามารถลดก๊าซเรือนกระจกลงได้ 15.82 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า และสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเงิน 0.1 ล้านบาท

ในด้านการประเมินความเสี่ยง บริษัทฯ มีมาตรการ/ โครงการในการลดผลกระทบจากความเสี่ยงเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งมีการประเมินโอกาสทางธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองผลกระทบดังกล่าว เช่น ผลิตพลาสติกชีวภาพ และใช้พลังงานทดแทนในกระบวนการผลิต เป็นต้น

ในด้านการเก็บข้อมูล บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลก๊าซเรือนกระจกทั้งในขอบเขตที่ 1 2 และ 3 ซึ่งอ้างอิงตามมาตรฐาน อาทิ API 2009 และ GHG Protocol และมีการทวนสอบข้อมูลจากผู้ตรวจสอบภายนอกตามมาตรฐาน ISO 14064-1 บริษัทฯ มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานทุกประเภท และได้รับ ISO 50001 ทุกโรงงาน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมีแนวทางการใช้กลไกตลาดคาร์บอน หรือการใช้ราคาคาร์บอน โดยเข้าร่วมโครงการ T-VER ซึ่งเป็นโครงการประเภทการปลูกป่าอย่างยั่งยืน และมีมาตรการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกองค์กร (Carbon Offset)

บริษัทฯมีการสร้างความร่วมมือร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน และมีการสื่อสารนโยบาย แนวทางการจัดการสู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ รายงานความยั่งยืน และรายงานประจำปี เป็นต้น รวมทั้งมีช่องทางในการรับข้อเสนอแนะ ร้องเรียน และตอบสนองได้ นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เข้าร่วมการประเมินดัชนีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP และการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ซึ่งมีการประเมินผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกในมิติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอีกด้วย