หน่วยงานที่มีความพร้อมดีเยี่ยม

โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
-หน่วยงานมีความพร้อมดีเยี่ยม-