นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) / GGC บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด / PPCL บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (มหาชน) / TOCGC-EG บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) CUP-3 (Steam generation plant) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / CUP-1 (Cogeneration power plant) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / CUP-2 (Cogeneration power plant) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) / Sriracha Power Plant บริษัท สยาม มิตซุย พีทีเอ จำกัด บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด / โรงงานผลิตสารโพรพิลีน บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไทยอาซาฮีเคมีภัณฑ์ จํากัด บริษัท ทีโอซี ไกลคอล จำกัด (มหาชน) / TOCGC-EA บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จำกัด บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด บริษัท เซออน เคมิคัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด