เกณฑ์การประเมิน

เกณฑ์การประเมินประกอบด้วย ข้อพิจารณาใน 5 ส่วนหลัก ได้แก่
ส่วนที่ 1 ข้อมูลด้านการบริหารจัดการการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านความเสี่ยงและโอกาสที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 4 ข้อมูลด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายนอกองค์กร การมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ส่วนที่ 5 ข้อมูลด้านการเข้าร่วมกิจกรรม การได้รับรางวัลหรือรับรองมาตรฐานที่เกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การตรวจประเมินตามข้อคำถามย่อยในแต่ละส่วนจะพิจารณาถึงการมีอยู่ของนโยบาย หน่วยงาน ระบบ ข้อมูล และ/หรือการเปิดเผยข้อมูลที่ใช้ในการบริหารจัดการจัดการด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานเท่านั้นโดยที่ยังไม่ได้พิจารณาถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว

เหตุผลการให้คะแนนในเกณ์การประเมินระดับความพร้อมของภาคอุตสาหกรรม
โครงการบูรณาการข้อมูลร่วมกับภาคอุตสาหกรรมที่มีการดำเนินการ ด้านการลดก๊าซเรือนกระจก (Mitigation Actions) เพื่อสนับสนุนการลดภาวะโลกร้อนของประเทศไทย
ส่วนที่ 1
คำถามในส่วนที่ 1 ต้องการทราบว่าองค์กรมีแนวทางในการบริหารจัดการด้านการลดภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร และจริงจังในการผลักดันอย่างไร โดยการแสดงถึงความจริงจังในการผลักดันจะต้องมีองค์ประกอบหลัก ได้แก่ นโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร คณะกรรมการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบและติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นองค์กรที่มีหน่วยงานหรือคณะทำงาน และมีผู้รับผิดชอบสูงสุดในการกำกับดูแลมาตรการ/โครงการที่เกี่ยวกับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งองค์กรที่มีการกำหนดดัชนีชี้วัดความสำเร็จ สิ่งจูงใจทางการเงิน และผลตอบแทนต่อผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน หากสร้างผลงานตามดัชนีชี้วัดความสำเร็จที่กำหนดไว้ จะได้คะแนนมากตามลำดับความสำคัญ

ส่วนที่ 2
คำถามในส่วนที่ 2 ต้องการทราบว่า องค์กรมีกระบวนการในการประเมินและเตรียมความพร้อมในการรับมือผลกระทบจากความเสี่ยงและโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร ด้วยผลกระทบอันสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจส่งผลต่อความเสี่ยงและโอกาสในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการและมาตรการในการลดความเสี่ยงจากผลกระทบ และหากองค์กรมีการผนวกรวมการประเมินความเสี่ยงและโอกาสเหล่านี้ร่วมกับการบริหารจัดการความเสี่ยงและกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กรจะยิ่งได้รับคะแนนมากขึ้น

ส่วนที่ 3
คำถามในส่วนที่ 3 ต้องการทราบว่า องค์กรมีการติดตามผลการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างไร หากองค์กรมีการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในขอบเขต 1 และ 2 มีการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การสอบทวนข้อมูลรวมทั้งมีแนวทางในการดำเนินการในการเข้าร่วมกลไกตลาดคาร์บอนขององค์กร และการตั้งราคาคาร์บอนภายในองค์กรจะได้รับคะแนนมาก

ส่วนที่ 4
คำถามในส่วนที่ 4 ต้องการทราบว่า องค์กรมีการเก็บข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (ขอบเขตที่ 3) ซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องหรือส่วนร่วมกับห่วงโซ่อุปทานหรือลูกค้าขององค์กร องค์กรที่มีการสร้างการมีส่วนร่วมหรือกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้เสียหลายกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ความตระหนักและสร้างจิตสำนึกในการนำไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ รวมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกต่อสาธารณะ ตลอดจนมีการให้คำมั่นในการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง จะได้รับการพิจารณาให้คะแนน

ส่วนที่ 5
คำถามในส่วนที่ 5 ต้องการทราบว่า องค์กรได้เข้าร่วมกิจกรรม ได้รับรางวัลหรือรับรองมาตรฐานทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติอย่างไร รวมถึงมีการดำเนินงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกร่วมกับหน่วยงานใดบ้าง และอย่างไร หากองค์กรมีการเข้าร่วมการประเมินดัชนีการบริหารจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ CDP/ TCFD จะได้รับคะแนนมากที่สุด เนื่องจากเป็นการประเมินเกี่ยวข้องโดยตรง หากเข้าร่วมการประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) และโครงการ รางวัล การรับรอง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เป็นที่ยอมรับ จะได้รับคะแนนรองลงมาตามลำดับ