ที่มา


อุทยานแห่งชาติ
- ส่วนภูมิสารสนเทศ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ป่าชุมชน
- สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
ป่าชุมชน
- สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้
ป่าสงวนแห่งชาติ
- ศูนย์สารสนเทศ สำนักแผนงานและสารสนเทศ กรมป่าไม้
พื้นที่สีเขียวจากภาพถ่ายดาวเทียม
- สำนักนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน กรมพัฒนาที่ดิน