ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 118 ไร่ 91 ตารางวา ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 216.855 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 25588.8 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณพรศักดิ์ ศักดิ์ศิริภากุล
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: ม.2 บ้านศาลเจ้า ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21000
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวนแห่งชาติ
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 118 ไร่ 91 ตารางวา
ประวัติของพื้นที่:
 ป่าชมุชนบ้านศาลเจ้า  ได้รับการอนมุตัิให้จัดตั้งป่าชมุชน จากกรมป่าไม้  เมื่อปี พ.ศ.2556 มีพืน้ที่ประมาณ 118-0-91 ไร่   อย่ใูนป่าสงวนแห่งชาติ ป่าหนองสนม  ป่าชมุชนแห่งนีเ้กิดจากการรวมตวัของคนในชมุชน  ที่มีจิตสํานกึรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   จดัตงั้คณะกรรมการป่าชมุชนรวมทงั้ร่วมกนัจดัทําแผนการจดัการป่าชมุชน เพื่อปกป้องผืนป่าแห่งนี้  ลกัษณะพืน้ที่โดยทวั่ไปเป็น พืน้ที่ราบ  ตงั้อย่ใูนใจกลางของตวัเมืองระยอง  ใกล้สถานที่ท่องเที่ยวสําคญัต่างๆ ของจงัหวดัระยอง เช่น ห่างจากชายทะเล  (หาดแสงจนัทร์, หาดสชุาดา, และหาดแหลมเจริญ) ประมาณ 1-2 กิโลเมตร  หาดแม่รําพงึ ประมาณ 10-13 กิโลเมตร และท่าเรือ บ้านเพ ไปเกาะเสม็ด และหาดสวนสน  ประมาณ 20-25 กิโลเมตร  ป่าชมุชนแห่งนีถ้กูล้อมรอบไปด้วย หม่บู้าน อาคาร และจดัว่าเป็น ป่าชมุชนในเมืองที่เดียวของจงัหวดัระยอง  ที่มีความโดดเด่นมาก อีกทงั้ยงัเป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ  และเป็นสถานที่ออกกําลงั กายของราษฎรในชมุชนและผ้ทูี่สญัจรผ่านไปผ่านมา  ป่าชมุชนแห่งนีม้ีการทําเส้นทางจกัรยานและเส้นทางศกึษาธรรมชาติ สําหรับ ราษฎรในชมุชนและผ้ทูี่ชื่นชอบการขบัขี่จกัรยาน ได้ทํากิจกรรมปั่นจกัรยานรอบๆและในพืน้ที่ป่าชมุชน อีกทงั้ในช่วงเย็นคนในชมุชน ก็จะแวะมาพกัผ่อนอาศยัความร่มรื่นร่มเย็นของป่า  เพื่อคลายความร้อนและความเครียดจากการทํางานได้เป็นอย่างดี  ทงั้ยงัมีที่ สําหรับออกกําลงักาย  ซงึ่เทศบาลตําบลเนินพระ   ได้ทําการติดตงั้อปุกรณ์สําหรับการออกกําลงักายไว้ให้คนในชมุชน   ได้มีที่ออก กําลงักายบริเวณด้านหน้าเขตป่าชมุชน ป่าชมุชนแห่งนีม้ีพนัธ์ุไม้ที่โดดเด่น ได้แก่ ต้นยางนา  ซงึ่จากการสํารวจของชมุชนพบว่า มีมากถึง 250 ต้น  โดยมีต้นที่ใหญ่ที่สดุ วดัรอบลําต้นได้ 346 เซนติเมตร  สงูประมาณ 30 เมตร และพนัธุไม้ป่าชนิดต่างๆ อีกไม่ตํ่ากว่า 50 ชนิด  นอกจากนีร้าษฎรในชมุชนยงัได้ทําการเก็บหาของป่าเช่น เก็บเห็ด, หาผกัหวานป่า, ใบชะมวง, ขดุหวักลอย, เป็นต้น   เพื่อ นํามาประกอบเป็นอาหารบริโภคและเพื่อการจําหน่าย เป็นการลดรายจ่าย สร้างรายได้  ให้แก่คนในชมุชนอีกด้วย    ชนิดและสภาพป่าทวั่ไป  เป็นป่าดิบแล้ง  ลกัษณะพืน้ที่เป็นดินปนทรายและเป็นที่ราบ  มีความหลากหลายทางชีวภาพ ของพนัธ์ุไม้ป่าต่างๆ อาทิเช่น ยางนา, กระถิ่นณรงค์, ตะเคียน, พะยงู, สนทะเล, พนัจํา, กะเจียน, หมากโดก, มะม่วงหิมพานต์,  มะเดื่อปล้อง, มะค่าแต้, กระถิ่นเทพา, ไทร, เลียบ,  ฯลฯ ส่วนทางด้านพืชสมนุไพร เช่น มะขามป้อม, รางจืด, เร่วป่า, กระแท่ง,  ม้ากระทืบโรง, ย่านาง, ชะมวง, เขียง, มะกอก, กระทือ เป็นต้น  
เฟซบุคเพจ: ป่าชุมชนตำบลเนินพระ บ้านศาลเจ้า หมู่ 2 ต. เนินพระ

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การจัดทำป้ายแสดงรายชื่อพรรณไม้
3. การกำจัดวัชพืช
4. การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น
3. การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
5. การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
6. การจัดทำป้ายแสดงรายชื่อพรรณไม้
7. การบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
8. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
9. การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินผลผลิตป่า
10. การกำจัดวัชพืช
11. การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า
12. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์
13. การฝึกอบรมการดูแลรักษาต้นไม้ในเขตเมือง
14. การปลูกต้นไม้ริมสองข้างถนนหรือเกาะกลางถนน

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

ป่าชุมชนตำบลเนินพระ เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยต้นไม้นานาชนิด จุดเด่นของป่า คือ ต้นยางสี่นาง และยังให้ประโยชน์กับประชาชนอยู่คู่กับป่าอย่างยั่งยืน คือ

1. เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน อันดับ 2 ของจังหวัดระยอง

2. มีวิสาหกิจชุมชนที่ใช้วัตถุดิบจากป่ามาต่อยอดแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำชะมวง และแยมชะมวง โดยใช้ชืื่อว่า "รสชะมวง" 

3. เป็นที่ตั้งของศูนย์ ศสมช. เพื่อตรวจสุขภาพให้คนในชุมชน เช่น ความดัน, เบาหวาน, ดัชนีมวลกาย ฯลฯ 

4. เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

5. เป็นสถานที่ศึกษาดูงานเกี่ยวกับป่าไม้เชิงนิเวศน์  และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องพืชสมุนไพร

6. เป็นแหล่งอาหารของคนในชุมชน

 

 

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้