ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 300 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 99.625 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 29887.6 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณวันดี อินทรพรม
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: 54 ม.7 ต.แกลง อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21160
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวนแห่งชาติ
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 300
ประวัติของพื้นที่:

เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น
3. การทำแนวกันไฟ
4. การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
6. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
7. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เช่น น้ำตก ถ้ำ หน้าผา เป็นต้น
8. การสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
9. การกำจัดวัชพืช
10. การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้
11. การปลูกต้นไม้ริมสองข้างถนนหรือเกาะกลางถนน
12. การฝึกอบรมการเพาะชำกล้าไม้

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้