ข้อมูลพื้นที่สีเขียวปริมาณการกักเก็บคาร์บอน

พื้นที่ 18 ไร่
กักเก็บเฉลี่ย 18.215 tCO2e/ไร่
กักเก็บทั้งหมด 327.865 tCO2e

ข้อมูลพื้นฐาน

ผู้ประสานงาน: คุณพนม โนนพิมาย
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ: ม.6 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง 21130
ประเภทพื้นที่สีเขียว: ป่าชุมชน
ประเภทเอกสารสิทธิ์ของพื้นที่: ป่าสงวนแห่งชาติ
ขนาดพื้นที่ (ไร่): 18
ประวัติของพื้นที่:
อยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาห้วยมะหาด-เขาครอก-เขานั่งยอง เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2558 เกิดจากการแนวคิดในการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์อย่างถูกต้อง ในอดีตเป็นพื้นที่ป่ายูคาลิปตัส 15% ป่าเดิม 20% ไร่มันสัมปะหลัง 65% ปัจจุบันจากพื้นที่ป่ามันสัมปะหลัง ปลูกกล้าไม้กินได้และไม้ยืนต้น เช่น สะเดา ขี้เหล็ก เพกา ไผ่ มะขามป้อม มะหาด มะค่า พยูง ตะเคียน ประดู่ ยางนา เป็นต้น
เฟซบุคเพจ:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การทำแนวกันไฟ
2. การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
4. การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
5. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
6. การสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
7. การกำจัดวัชพืช

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การสร้างแนวเขตป่าที่ชัดเจน เช่น ทำถนน ขุดคลอง การปลูกต้นไม้เป็นแนว เป็นต้น
3. การทำแนวกันไฟ
4. การฝึกอบรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
6. การฝึกอบรมการจัดการทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
7. การสร้างแหล่งกักเก็บน้ำ
8. การจัดทำป้ายแสดงรายชื่อพรรณไม้
9. การบริจาคเงินเพื่อจัดตั้งเป็นกองทุนสนับสนุนการดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว
10. การฝึกอบรมการสำรวจและประเมินผลผลิตป่า
11. การฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากป่า
12. การฝึกอบรมวิเคราะห์และจำแนกชนิดพันธุ์ไม้
13. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม

กิจกรรมล่าสุด

แสดงกิจกรรมล่าสุดในพื้นที่นี้