ข้อมูลผู้ประกอบการ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อหน่วยงาน: บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
ประเภทผู้ให้: อื่น ๆ
ผู้ประสานงาน: คุณกิตติภพ วสวานนท์
หมายเลขโทรศัพท์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
อีเมล์: กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อดูข้อมูลนี้
สถานที่ติดต่อ:
เกี่ยวกับบริษัท:

กิจกรรมที่ได้ทำแล้ว

1. การสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
2. การทำแนวกันไฟ
3. การฝึกอบรมเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน
4. การปลูกต้นไม้เป็นแปลง
5. การสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราว
6. การกำจัดวัชพืช
7. การฝึกอบรมมัคคุเทศก์
8. การสร้างเรือนเพาะชำกล้าไม้
9. การฝึกอบรมการเพาะชำกล้าไม้

กิจกรรมที่ต้องการทำเพิ่ม

1.

ข้อความประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม