กิจกรรมปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชน xxx ชาคริต

อธิบายถึงการพัฒนาคุณภาพของแก๊สมีเทนที่ได้จากของเสียนี้ว่า ต้องพัฒนาคุณภาพของแก๊ส และเข้า สู่กระบวนการอัด จนมีคุณภาพที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ และรถบรรทุกได้นั้น มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ด้วยความ ร่วมมือกันระหว่างบริษัท เกษตรลุ่มน้ำ กับบริษัท โอซากาแก๊ส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเอกชนผู้พัฒนาเทคโนโลยีระบบแก๊สชีวภาพ จากประเทศญี่ปุ่น จนคุณภาพของแก๊ส ไบโอมีเทนที่ได้นั้นมีคุณภาพสูง ได้รับการรับรองจากกระทรวงพลังงาน จนขณะนี้สถานีจำหน่ายเกิดขึ้น และมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ในราคาเพียงกิโลกรัมละ 14 บาทเศษเท่านั้น ถูกกว่าแอลพีจี และเอ็นจีวี คุณภาพที่ได้กลับดีกว่าด้วยซ้ำ ซึ่งเป็นการยืนยันจากผู้ที่ใช้แล้ว
          ส่วนกากของเสียที่เหลือจากบ่อหมักนั้น ยังมีหลงเหลือทิ้งหรือไม่ เป็นคำถามที่น่าสนใจ แต่คำตอบที่ได้รับคือของเสียไม่มี มีแต่ของดีที่ออกมา การหมักจะทำให้ทุกอย่างย่อยสลายไปเกือบหมด เหลือกากออกมาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น กากนี้จะ กลายเป็นปุ๋ยอย่างดีที่เกษตรกรนำเอา ไปใช้ในแปลงเกษตรกรรมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญโรงงานแห่งนี้กลายเป็นแหล่งเรียนรู้ และเป็นต้นแบบของโรงงานเอกชนที่รักษาสิ่งแวดล้อม ใช้ทรัพยากรให้เกิดคุณค่า และก่อให้เกิดมูลค่าสูงสุด และยังเป็นโรงงานที่กรม พัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ให้ความสำคัญใน การติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง .