การสัมมนาเครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง ชาคริต

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เครือข่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์ม ซึ่งประกอบไปด้วยสมาชิกผู้ดูแลพื้นที่สีเขียว เช่น ป่าชุมชน ในจังหวัดระยอง ผู้แทนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มาร่วมกันเสวนาในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมลดโลกร้อนในจังหวัดระยอง การจัดการพื้นที่ป่าชุมชน และการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของประเทศต่อไป