บินสร้างภาพถ่ายทางอากาศป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ลัดดา

ป่าชุมชนบ้านแขมงคงมั่น ร่วมกับ โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี(BLCP Station) บินสำรวจภาพถ่ายทางอากาศบริเวณป่าชุมชน บ้านแขมงคงมั่น