การประชุมร่วมกับอบก. ชาคริต

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. ร่วมกับคณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดทำ“โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มข้อมูลกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกสำหรับพื้นที่สีเขียวในเขตพื้นที่จังหวัดระยอง” เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและผู้ดูแลพื้นที่สีเขียวสำหรับการดำเนินกิจกรรมที่มีเป้าหมายในการลดโลกร้อน โดยมีพื้นที่จังหวัดระยองเป็นจังหวัดนำร่อง จะจัดประชุมเรื่อง “ภาคอุตสาหกรรมได้อะไรจากการทำกิจกรรมในพื้นที่สีเขียวเพื่อลดโลกร้อน” เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อกิจกรรมของอบก.และประโยชน์ที่ทางผู้ประกอบการจะได้รับ โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ประกอบการในเขตนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง